Budowa mostu – Głobikówka

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2010 – 2011 r.

Inwestor:
GDDKiA Rzeszów

Generalny Wykonawca:
MPWiM

Zakres prac obejmował:

 • budowę tymczasowego przejścia dla pieszych,
 • wycinkę drzew,
 • wykonanie zabezpieczenia przed napływem wód z potoku,
 • rozbiórkę drogi,
 • wykonanie wykopów,
 • montaż prefabrykowanych przepustów drogowych o wymiarach 6,0×2,5m – 6mb,
 • wykonanie ławy żelbetowej pod część przelotową,
 • wykonanie płyty zespalającej, ścianek czołowych żelbetowych,
 • izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne oraz izolacje płyty papą,
 • zasypanie przyczółków przepustu pospółką z zagęszczeniem,
 • montaż krawężników kamiennych (granitowych),
 • montaż poręczy mostowych,
 • wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie bruku z kamienia naturalnego,
 • plantowanie skarp i korony nasypów,
 • zasypanie starego koryta potoku gruntem z odkładu,
 • wykonanie umocnień skarp oraz gurtów zamykających z koszy i materacy z siatki stalowej wypełnionych kamieniem,
 • wykonanie umocnień dna potoku z dybli DC-15,
 • rozebranie konstrukcji stalowej i drewnianej starego mostu.
 • wykonanie warstwy odsączającej i mrozoochronnej z kruszyw naturalnych.